Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Pozorne si prečítajte túto Licenčnú zmluvu s koncovým používateľom (ďalej len „Zmluva“), pretože stanovuje zmluvné podmienky, na základe ktorých licencujeme našu Mobilnú aplikáciu.

 

Táto kópia Poweramp („Softvérový produkt“) a sprievodná dokumentácia sú licencované a nepredávajú sa. Tento softvérový produkt je chránený zákonmi a zmluvami o autorských právach, ako aj zákonmi a zmluvami týkajúcimi sa iných foriem duševného vlastníctva. Maksim Petrov (najvyšší poslanec) a/alebo jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností a dodávateľov (ďalej ako „Maximálny MP“) vlastní práva duševného vlastníctva na softvérový produkt. Vaše používanie a sťahovanie softvérového produktu podlieha týmto právam a všetkým zmluvným podmienkam tejto zmluvy.

 

Poskytnutie obmedzenej licencie a podmienky používania

Maximálny MP vám udeľuje nevýhradnú, neprenosnú licenciu na inštaláciu a používanie softvérového produktu v súlade so všetkými podmienkami a ustanoveniami, ktoré sú tu uvedené.

 

Ak nesúhlasíte s touto dohodou, nesmiete sťahovať, inštalovať ani používať softvér na akýkoľvek účel.

 

Obmedzenie prevodu

Nesmiete postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, redistribuovať, zaťažiť, predávať, prenajímať, prenajímať, poskytovať sublicencie ani inak prenášať na tento softvérový produkt bez predchádzajúceho získania výslovného písomného súhlasu od Maximálny MP.

 

Obmedzenie používania

Nesmiete dekompilovať, „reverzne analyzovať“, rozoberať alebo sa inak pokúšať odvodiť zdrojový kód tohto softvérového produktu.

 

Obmedzenie zmeny

Tento softvérový produkt nesmiete upravovať ani vytvárať odvodené diela zo softvéru Produkt alebo jeho sprievodná dokumentácia. V žiadnej časti tohto dokumentu nesmiete meniť žiadne súbory ani knižnice Softvérový produkt. Nesmiete reprodukovať databázovú časť ani vytvárať žiadne tabuľky alebo správy týkajúce sa časti databázy.

 

Obmedzenie kopírovania

Nesmiete kopírovať žiadnu časť tohto softvérového produktu.

 

Zrieknutie sa záruk a obmedzenia zodpovednosti

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM, MAX MP, JEJ RIADITELIA, VEDÚCI, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NEBUDÚ VOČI VÁM V ŽIADNOM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ NEPRIAME, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VZNIKNUTIA ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM TAKÉHOTO POUŽITIA PRODUKTU WFT

 

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM, MAX MP, POSKYTUJE SOFTVÉROVÝ PRODUKT TAK, JAK JE, A TÝMTO SA ZRIEKA VŠETKÝCH OSTATNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH.

 

Vládny zákon

Táto licencia a vaše používanie softvérového produktu sa riadia zákonmi Ruskej federácie, s výnimkou jej kolíznych noriem. Vaše používanie softvérového produktu môže podliehať aj iným miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参」の参託訳び託託び託語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」)規定される契約条件に基づいて、当社、当社のモバイル・アプリケーリケーリケーションしシチ

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) 、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権法け作権法け作権法け作権法恊作ソフトェたその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Maksim Petrov (najvyšší poslanec)および/またはその子会社、関連会社(以下「Maximálny MP」) は 、 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 権 権 を 有し ます 本 ソフトウェア 製品 および ダウンロード は 、 これら の 権利 および 本 契約 契約 の 契約 による 対象 と ます。。。。。。

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Maximálny MP はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本こに規定する契約条件のもとにおいて、本こにヂトイんントイんヂェトールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与しあ

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わぉ、本ソフーロモフーモローー、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にMaximálny MPの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づく権利お悩利お渂炩びォォこと、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、販売フラオフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、ラコフトウフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、㖃・ンス、または譲渡することはできません.

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるバースエンジニア」、逆アセンブル、あるバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいースソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またはその活帋嘋その澾崘その澾崘その澾崘を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいきません。また、本ソフトウェア製品のいきません。また、本ソフトウェア製品のいカかさめルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連ヨレる表レヒー成することはできません。

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Maximálny MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製䁍の製䁍み製䁿み製䁿み製䁿み製䁿み製䁿み、および代理店は、能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殚悉特殚态儶燰燎怎态儶燰燎怎态儶的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Maximálny poslanecとし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件ま肛

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対火除の対火除の対火餤を掁火餂もる玉federácia法または国際法の制約を受ける場合があります。