Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Přečtěte si prosím pozorně tuto Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen „Smlouva“), protože stanoví podmínky, za kterých licencujeme naši Mobilní aplikaci.

 

Tato kopie Poweramp („Softwarový produkt“) a doprovodná dokumentace jsou licencovány a nejsou prodávány. Tento softwarový produkt je chráněn zákony a smlouvami o autorských právech, jakož i zákony a smlouvami souvisejícími s jinými formami duševního vlastnictví. Maksim Petrov (Max MP) a/nebo její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a dodavatelé (dále jako „Max MP“) vlastní práva duševního vlastnictví k softwarovému produktu. Vaše používání a stahování softwarového produktu podléhá těmto právům a všem ustanovením a podmínkám této smlouvy.

 

Udělení omezené licence a podmínky použití

Max MP vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci k instalaci a používání softwarového produktu v souladu se všemi podmínkami zde uvedenými.

 

Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, nesmíte software stahovat, instalovat ani používat k žádnému účelu.

 

Omezení převodu

Nesmíte postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, redistribuovat, zatěžovat, prodávat, pronajímat, pronajímat, poskytovat sublicence nebo jinak převádět na tento softwarový produkt bez předchozího získání výslovného písemného souhlasu Max MP.

 

Omezení použití

Nesmíte dekompilovat, „zpětně analyzovat“, rozebírat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód tohoto softwarového produktu.

 

Omezení změn

Tento softwarový produkt nesmíte upravovat ani vytvářet jakékoli odvozené dílo ze Softwaru Produkt nebo jeho průvodní dokumentace. V žádné části tohoto dokumentu nesmíte měnit žádné soubory ani knihovny Softwarový produkt. Nesmíte reprodukovat část databáze ani vytvářet žádné tabulky nebo zprávy týkající se části databáze.

 

Omezení kopírování

Nesmíte kopírovat žádnou část tohoto softwarového produktu.

 

Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM, MAX MP, JEJÍ ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI, NEBUDE VŮČI VÁM ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEPŘÍMÉ, TRESTUJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV JAKÉKOLI VZNIKLÉ Z TOHOTO POUŽITÍ NEBO JAKÝKOLI ZPŮSOB VZNIKNUTÍ TOHOTO PRODUKTU WFT

 

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM POSKYTUJE MAX MP SOFTWAROVÝ PRODUKT TAK, JAK JE, A TÍMTO SE ZŘÍKÁ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH.

 

Rozhodné právo

Tato licence a vaše používání softwarového produktu se řídí zákony Ruské federace, s výjimkou jejích kolizních norem. Vaše používání softwarového produktu může také podléhat dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参」の参訙訥び託訳び託語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」)規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーリケーリケーショヿしシチ

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) 、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著佡権況恗作権況恗作権況恗作権況恾作ソフトェたその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Maksim Petrov (Max MP)および/またはその子会社、関連会社(以下「Max MP」) は 、 本 ソフトウェア 製品 に 知 的 財産 権 を 有し ます 本 ソフトウェア 製品 使用 および ダウンロード 、 これら これら 権利 および 本 契約 契約 条件 による 制約 対象 なり なり ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Max MP はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ィ女ヂトイんンイんンイんンイんチェトールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与しあ

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソフーーム、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にMax MPの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づか基づか塩利お悩利お悩利お悩ォること、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、販売フトウフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売フラオフトウフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売フットヂンス、または譲渡することはできません.

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいースソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またほ嘋その澾洩嘋その澾崘その澾帋唹を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいきません。また、本ソフトウェア製品のいきません。また、本ソフトウェア製品のいカかさめルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連ヨレる表ワワヒ成することはできません。

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製䁍み製䁿佢製䁿佢製䁿み製䁿み製䁿み製偿み製偿み、および代理店は、能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殚悉特殚态儶燰燖怎态儶燰燎怎态儶燰燎怎态儶的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MP,とし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件ま誂件ま誂

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対火除の対火除の対火餤の対火餤の対火餤の対火餤の対火餤トウェア製品のごfederace法または国際法の制約を受ける場合があります。