Umowa licencyjna użytkownika końcowego

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową licencyjną użytkownika końcowego (zwaną dalej „Umową”), ponieważ określa ona warunki, na jakich udzielamy licencji na użytkowanie naszej Aplikacji mobilnej.

 

Ta kopia Wzmacniacz („Oprogramowanie”) i dołączona do niego dokumentacja są objęte licencją i nie są sprzedawane. Niniejsze oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi i traktatami, a także prawami i traktatami dotyczącymi innych form własności intelektualnej. Maksim Pietrow (maks. MP) i/lub jej spółki zależne, stowarzyszone i dostawcy (zwane dalej „Maks poseł”) posiada prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Używanie i pobieranie Oprogramowania podlega tym prawom oraz wszystkim warunkom niniejszej Umowy.

 

Ograniczone udzielenie licencji i warunki użytkowania

Maks poseł udziela użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na instalację i używanie Oprogramowania zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi tutaj.

 

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Umową, nie możesz pobierać, instalować ani używać oprogramowania w jakimkolwiek celu.

 

Ograniczenie transferu

Nie możesz cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ani redystrybuować, obciążać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, udzielać sublicencji ani w żaden inny sposób przenosić tego Oprogramowania bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Maks poseł.

 

Ograniczenia w użyciu

Nie wolno dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej, dezasemblować ani w żaden inny sposób podejmować prób wyprowadzania kod źródłowy tego Oprogramowania.

 

Ograniczenie zmian

Nie możesz modyfikować tego Oprogramowania ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych Oprogramowania Produkt lub dołączona do niego dokumentacja. Nie możesz zmieniać żadnych plików ani bibliotek w żadnej części tego dokumentu Produkt oprogramowania. Nie możesz powielać części bazy danych ani tworzyć żadnych tabel lub raporty dotyczące części bazodanowej.

 

Ograniczenie kopiowania

Nie wolno kopiować żadnej części tego Oprogramowania.

 

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, MAX MP, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE SZKODY POŚREDNIE, KARNE LUB WYNIKOWE, JAKIEKOLWIEK WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA

 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA MAX MP DOSTARCZA OPROGRAMOWANIE W STANIE, W JAKIM JEST, I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH.

 

Prawo rządowe

Niniejsza licencja i korzystanie z Oprogramowania podlegają prawu Federacji Rosyjskiej, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Korzystanie z Oprogramowania może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考訳です。日本語訳と英語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

WZMACNIACZ エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよくお読みください。本契約に規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーションの使用を許可します。

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) およびその付属文書は、許諾を受けて使用するものであり、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権条約、またその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Maksim Pietrow (maks. MP)および/またはその子会社、関連会社(以下「Maks poseł」) は 、 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 財産 権 を 有し ます。 本 ソフトウェア 製品 の 使用 および ダウンロード は 、 これら の 権利 および 本 契約 の 契約 条件 による 制約 の 対象 対象 と なり ます ます。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Maks poseł はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ソフトウェア製品をインストールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与します。

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にMaks posełの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づく権利および義務を譲渡すること、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、貸与、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいは本ソフトウェア製品のソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またはその付属文書から派生物を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいかなる部分に含まれるファイルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連する表またはレポートを作成することはできません。

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Maks poseł、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殊、偶発的、間接的、懲罰的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MPはソフトウェア製品を現状のまま提供するものとし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件を認めません。

 

準拠法

Federacja Rosyjskaの法律に準拠します。また本ソフトウェア製品のご使用は、その他の現地法、州法、国内法または国際法の制約を受ける場合があります。