Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Lees deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (hierna de “Overeenkomst”) zorgvuldig door, aangezien deze de voorwaarden en bepalingen bevat waarop wij onze Mobiele Applicatie in licentie geven voor gebruik.

 

Dit exemplaar van Krachtversterker (“het Softwareproduct”) en de bijbehorende documentatie worden in licentie gegeven en niet verkocht. Dit softwareproduct wordt beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen, evenals door wetten en verdragen met betrekking tot andere vormen van intellectueel eigendom. Maksim Petrov (Max-parlementslid) en/of haar dochterondernemingen, filialen en leveranciers (hierna “Maximaal MP”) eigenaar zijn van de intellectuele eigendomsrechten op het Softwareproduct. Op uw gebruik en download van het Softwareproduct zijn deze rechten en alle voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing.

 

Beperkte licentieverlening en gebruiksvoorwaarden

Maximaal MP verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om het Softwareproduct te installeren en te gebruiken, onderworpen aan alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn uiteengezet.

 

Als u niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag u de software voor geen enkel doel downloaden, installeren of gebruiken.

 

Beperking tot overdracht

U mag uw rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen, of dit Softwareproduct herdistribueren, bezwaren, verkopen, verhuren, leasen, in sublicentie geven of anderszins overdragen zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maximaal MP.

 

Beperking op gebruik

U mag de inhoud niet decompileren, “reverse-engineeren”, demonteren of anderszins proberen af te leiden de broncode van dit softwareproduct.

 

Beperking op wijziging

U mag dit Softwareproduct niet wijzigen of afgeleide werken van de Software maken Product of de bijbehorende documentatie. U mag in geen enkel deel hiervan bestanden of bibliotheken wijzigen Softwareproduct. U mag het databasegedeelte niet reproduceren of tabellen maken of rapporten met betrekking tot het databasegedeelte.

 

Beperking op kopiëren

U mag geen enkel onderdeel van dit softwareproduct kopiëren.

 

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, MAX MP, ZIJN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN, ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE INDIRECTE, PUNITIES OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM HET SOFTWAREPRODUCT TE GEBRUIKEN

 

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, LEVERT MAX MP HET SOFTWAREPRODUCT IN DE HUIDIGE STAAT EN WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK.

 

Toepasselijk recht

Op deze licentie en uw gebruik van het Softwareproduct zijn de wetten van de Russische Federatie van toepassing, met uitzondering van de conflictregels. Uw gebruik van het Softwareproduct kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考訳です。日本語訳と英語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

VERMOGENSAMP Meer informatie

 

Meer informatie規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーションの使用を許可します。

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) 、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権条約、またその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Maksim Petrov (Max-parlementslid)および/またはその子会社、関連会社(以下「Maximaal MP」) は 、 本 ソフトウェア ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 財産 権 を 有し ます。。 本 ソフトウェア の の 使用 および ダウンロード は 、 これら これら の および 本 契約 契約 の の による による による 制約 制約 制約 対象 対象 と と と ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます.

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Maximaal MP Meer informatieトールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与します。

 

Meer informatie 、インストール、または使用することはできません。

 

Dit is het geval

Dit is het gevalMaximaal MPEr zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.こと、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、貸与、リース、サブライセンス、または譲渡することはできません。

 

Dit is het geval

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいは本ソフトウェア製品のLees meer

 

Dit is het geval

Meer informatieを作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいかなる部分に含まれるファイルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連する表またはレポートを作成することはできません。

 

コピーに関する制限

分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.Maximaal MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製品の使用または使用不懲罰Het is een kwestie van doenな損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

Max MP, Max MP, Max MP, Max MP, Max MPとし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件を認めません。

 

準拠法

Russische Federatie Er zijn geen producten gevonden die aan je zoekcriteria voldoen.または国際Meer informatie