Slutbrugeraftale

Læs venligst denne slutbrugerlicensaftale (hermed "aftalen") omhyggeligt, da den angiver de vilkår og betingelser, som vi giver licens til vores mobilapplikation til brug på.

 

Denne kopi af Poweramp ("softwareproduktet") og den medfølgende dokumentation er licenseret og sælges ikke. Dette softwareprodukt er beskyttet af love og traktater om ophavsret samt love og traktater relateret til andre former for intellektuel ejendom. Maksim Petrov (Max MP) og/eller dets datterselskaber, associerede selskaber og leverandører (hermed som "Max MP”) ejer de intellektuelle ejendomsrettigheder til softwareproduktet. Din brug og download af softwareproduktet er underlagt disse rettigheder og alle vilkår og betingelser i denne aftale.

 

Begrænset licenstildeling og vilkår for brug

Max MP giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at installere og bruge softwareproduktet underlagt alle de vilkår og betingelser, der er angivet heri.

 

Hvis du ikke accepterer denne aftale, må du ikke downloade, installere eller bruge softwaren til noget som helst formål.

 

Begrænsning til overførsel

Du må ikke overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale eller omfordele, behæfte, sælge, udleje, lease, underlicensere eller på anden måde overføre til dette softwareprodukt uden først at have indhentet udtrykkeligt skriftligt samtykke fra Max MP.

 

Begrænsning af brug

Du må ikke dekompilere, "reverse-engineere", adskille eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til dette softwareprodukt.

 

Begrænsning af ændring

Du må ikke ændre dette softwareprodukt eller skabe noget afledt arbejde af softwaren Produktet eller dets medfølgende dokumentation. Du må ikke ændre nogen filer eller biblioteker i nogen del af dette Software produkt. Du må ikke reproducere databasedelen eller oprette nogen tabeller eller rapporter vedrørende databasedelen.

 

Begrænsning af kopiering

Du må ikke kopiere nogen del af dette softwareprodukt.

 

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

I DET MAKSIMALTE OMFANG LOVEN TILLADER, MAX MP, DETS DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER, VIL IKKE PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN SÆRLIGE, TILFÆLDE INDIREKTE, STRAF ELLER FØLGESKADER, HVAD SOM HELST OPSTÅR FRA ELLER PÅ NOGEN MÅDE I FORBINDELSE MED OS I forbindelse med USA.

 

I DET MAKSIMALTE OMFANG DET ER TILLADET AF GÆLDENDE LOV, LEVERER MAX MP SOFTWAREPRODUKTET SOM DET ER, OG FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEDE.

 

Lovvalg

Lovene i Den Russiske Føderation, med undtagelse af dets lovkonflikter, regulerer denne licens og din brug af softwareproduktet. Din brug af softwareproduktet kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale eller internationale love.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考訳の参考訳ぱ語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよくお読みけ規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーシヮヿく

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) 、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権しぴぴぴたその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Maksim Petrov (Max MP)および/またはその子会社、関連会社(以下「Max MP」)は、本ソフトウェア製品に関する知的財産権を有します。本ソフトウェア製品の使用およびダウンロードは、これらの権利および本契約の契約条件による制約の対象となります。

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Max MP はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ソフアんトールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与し぀

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソフーアウフーアェ、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にMax MPの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づく権利び炈権利び炂こと、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、輸ゃ〃。ンス、または譲渡することはできません.

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あギいは本ェソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品またたまその付を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいかなゃルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連する表するーま成することはできません。

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア佔と羓き能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殀焊、假的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MP,とし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条〾きこ

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対つ立の対竂るFøderationen法または国際法の制約を受ける場合があります。