הסכם רישיון משתמש קצה

אנא קרא את הסכם רישיון משתמש קצה זה (בזאת "ההסכם") בעיון, שכן הוא מגדיר את התנאים וההגבלות שלפיהם אנו מעניקים רישיון לשימוש באפליקציה לנייד שלנו.

 

עותק זה של Poweramp ("מוצר התוכנה") והתיעוד הנלווה הם ברישיון ואינם נמכרים. מוצר תוכנה זה מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים ואמנות, כמו גם חוקים ואמנות הקשורות לצורות אחרות של קניין רוחני. מקסים פטרוב (מקסימום MP) ו/או חברות הבנות, החברות והספקים שלה (בזאת בשם "מקסימום MP") הבעלים של זכויות הקניין הרוחני במוצר התוכנה. השימוש וההורדה שלך במוצר התוכנה כפופים לזכויות אלה ולכל התנאים וההגבלות של הסכם זה.

 

הענקת רישיון מוגבל ותנאי שימוש

מקסימום MP מעניק לך רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, להתקין ולהשתמש במוצר התוכנה בכפוף לכל התנאים וההגבלות המפורטים כאן.

 

אם אינך מסכים להסכם זה, אין להוריד, להתקין או להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא.

 

הגבלה על העברה

אינך רשאי להמחות את זכויותיך וחובותיך על פי הסכם זה, או להפיץ מחדש, לשעבד, למכור, להשכיר, להחכיר, לתת רישיון משנה או להעביר בדרך אחרת למוצר תוכנה זה מבלי לקבל תחילה הסכמה מפורשת בכתב של מקסימום MP.

 

הגבלה על השימוש

אינך רשאי לבצע דה-קומפילציה, "לבצע הנדסה לאחור", לפרק או לנסות להפיק בדרך אחרת קוד המקור של מוצר תוכנה זה.

 

הגבלה על שינוי

אינך רשאי לשנות את מוצר התוכנה הזה או ליצור כל עבודה נגזרת של התוכנה המוצר או התיעוד הנלווה אליו. אינך רשאי לשנות קבצים או ספריות כלשהן בכל חלק של זה מוצר תוכנה. אינך רשאי לשכפל את חלק מסד הנתונים או ליצור טבלאות כלשהן או דוחות המתייחסים לחלק מסד הנתונים.

 

הגבלה על העתקה

אינך רשאי להעתיק אף חלק ממוצר תוכנה זה.

 

ויתור על אחריות והגבלת אחריות

במידה המקסימלית המותרת על פי חוק, MAX MP, הדירקטורים, פקידיה, עובדיה או סוכניה, לא יהיו אחראים כלפיך בשום אופן בגין נזקים מיוחדים, עקיפים, מקריים, עונשיים או תוצאתיים כלשהם הנובעים מהמוצר או בכל דרך הקשורה לשימוש במוצר או בכל דרך הקשורה לשימוש.

 

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, MAX MP מספקת את מוצר התוכנה כפי שהוא ומתנער בזאת מכל האחריות והתנאים האחרים, בין אם במפורש, במשתמע או בחוק.

 

חוק מסדיר

חוקי הפדרציה הרוסית, למעט כללי התנגשות החוק שלה, מסדירים את הרישיון הזה ואת השימוש שלך במוצר התוכנה. השימוש שלך במוצר התוכנה עשוי להיות כפוף גם לחוקים מקומיים, ממלכתיים, לאומיים או בינלאומיים אחרים.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考訳の参考訳の語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよくお読みだけ規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーショヿの

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) 、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、著作権けびたその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。מקסים פטרוב (מקסימום MP)および/またはその子会社、関連会社(以下「מקסימום MP」) は 、 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 財産 権 を 有し ます。 本 ソフトウェア 製品 の の および ダウンロ ダウンロ ダウンロ ダウンロ は 、 これら の 権利 および 本 の 契約 条件 の 対象 対象 対象 と と と なり ます なり ます 権利 権利 権利 権利 権利 ます ます ます。 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 の の の 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 権利 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア.

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

מקסימום MP はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ソフゃウトールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与し぀

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソフーアウフーアウ、インストール、または使用することはできませ。

 

譲渡に関する制限

事前にמקסימום MPの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約に基づく権利び炈こと、あるいは本ソフトウェア製品を再分配、抵当付け、販売、輩ゃ〃、とン、ンス、または譲渡することはできません.

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいは本ェソースコードの解明を試みることはできませ。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品ままたはそ灮付を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品のいかな夫ゃかなゃルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関連する表する表成することはできません。

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません.

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、מקסימום MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェェア佁稽忁み能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殀焊、偕的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MPとし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件げこ

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対竂の対竂るהפדרציה של הפדרציה法または国際法の制約を受ける場合があります。