قرارداد مجوز کاربر نهایی

لطفاً این توافقنامه مجوز کاربر نهایی (به موجب این "توافقنامه") را به دقت بخوانید، زیرا شرایط و ضوابطی را که بر اساس آنها مجوز برنامه تلفن همراه خود را برای استفاده مشخص می کند، مشخص می کند.

 

این کپی از پاورآمپ ("محصول نرم افزار") و اسناد همراه دارای مجوز هستند و فروخته نمی شوند. این محصول نرم افزاری توسط قوانین و معاهدات حق چاپ و همچنین قوانین و معاهدات مربوط به سایر اشکال مالکیت معنوی محافظت می شود. ماکسیم پتروف (نماینده حداکثری) و/یا شرکت های تابعه، شرکت های وابسته و تامین کنندگان آن (از این طریق به عنوان «حداکثر MP”) دارای حقوق مالکیت معنوی در محصول نرم افزاری باشید. استفاده و دانلود شما از محصول نرم افزاری مشمول این حقوق و تمامی شرایط و ضوابط این توافقنامه می باشد.

 

اعطای مجوز محدود و شرایط استفاده

حداکثر MP مجوزی غیر انحصاری و غیرقابل انتقال برای نصب و استفاده از محصول نرم افزاری با رعایت تمامی شرایط و ضوابط مندرج در اینجا به شما اعطا می کند.

 

اگر با این توافقنامه موافق نیستید، نباید نرم افزار را برای هر هدفی دانلود، نصب یا استفاده کنید.

 

محدودیت در انتقال

شما نمی توانید حقوق و تعهدات خود را تحت این توافق نامه واگذار کنید، یا بدون دریافت رضایت کتبی صریح از این محصول نرم افزاری، مجدداً توزیع کنید، تحمیل کنید، بفروشید، اجاره کنید، اجاره دهید، مجوز فرعی بدهید، یا به شکل دیگری به این محصول نرم افزاری منتقل کنید. حداکثر MP.

 

محدودیت در استفاده

شما نمی توانید دیکامپایل، "مهندسی معکوس"، جداسازی قطعات، یا تلاش دیگری برای استخراج کنید کد منبع این محصول نرم افزاری

 

محدودیت در تغییر

شما نمی توانید این محصول نرم افزاری را تغییر دهید یا هر اثر مشتق شده ای از نرم افزار ایجاد کنید محصول یا اسناد همراه آن. شما نمی توانید هیچ فایل یا کتابخانه ای را در هیچ بخشی از این تغییر دهید محصول نرم افزاری شما نمی توانید بخش پایگاه داده را تکثیر کنید یا هیچ جدولی ایجاد کنید گزارش های مربوط به بخش پایگاه داده

 

محدودیت در کپی

شما نمی توانید هیچ بخشی از این محصول نرم افزاری را کپی کنید.

 

سلب مسئولیت از ضمانت ها و محدودیت مسئولیت

تا حداكثري كه قانون اجازه داده است، MAX MPمدیران، افسران، کارمندان یا نمایندگان آن، به هیچ وجه در قبال هیچ گونه خسارت خاص، غیرمستقیم، جزایی یا تبعی ناشی از هر گونه خسارتی که به شما وارد می شود، پاسخگو نخواهند بود. امکان استفاده از محصول نرم افزاری

 

حداکثر تا حد مجاز توسط قانون قابل اجرا، MAX MP، محصول نرم افزاری را همانطور که هست ارائه می دهد و بدین وسیله تمام ضمانت ها و شرایط دیگر، اعم از صریح، ضمنی یا قانونی را سلب می کند.

 

قانون حاکم

قوانین فدراسیون روسیه، به استثنای قوانین تضاد قوانین، بر این مجوز و استفاده شما از محصول نرم افزاری حاکم است. استفاده شما از محصول نرم افزاری ممکن است مشمول سایر قوانین محلی، ایالتی، ملی یا بین المللی نیز باشد.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考訳語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよ恏お読み規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーショー

 

Poweramp の本複製品 およびその付属文書はソフトウェア製品」) 、売り渡したものではありません.たその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。ماکسیم پتروف (نماینده حداکثری)および/またはその子会社、関連会社(以下「حداکثر MP」) は 、 本 ソフトウェア 製品 に 関する 知 的 的 権 を 有し 有し。 本 ソフトウェア 製品 製品 の および および は 、 これら の 権利 および 本 契約 の 契約 条件 による による 制約 対象 と と なり なり なり ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます ます a

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

حداکثر MP はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本:

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソフア、インストール、または使用することはできません

 

譲渡に関する制限

事前にحداکثر MPの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約る基づく権利おこと、あるい.ンス、または譲渡することはできませ.

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」.ソースコードの解明を試みることはできません.

 

変更に関する制限

جستجوを作成することはできません。また.ルまたはライブラリも変更することはできません

 

データベース部分を再生成すること、デー.成することはできません.

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、حداکثر MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア製品の使用または使用不能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかなる特殊、偶発的、間接的、懲罰的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わない.

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MPはソフトウェア裾恁を現状とし、暗示、黙示、または法定を問わず.

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対玙品のご使用は、法令間の対王فدراسيون法または国際法の制約を受ける場合があります。