Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη Σύμβαση Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (δια της παρούσας η «Συμφωνία»), καθώς ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων αδειοδοτούμε την Εφαρμογή μας για κινητά για χρήση.

 

Αυτό το αντίγραφο του Poweramp («το προϊόν λογισμικού») και η συνοδευτική τεκμηρίωση είναι αδειοδοτημένη και δεν πωλείται. Αυτό το προϊόν λογισμικού προστατεύεται από νόμους και συνθήκες πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και από νόμους και συνθήκες που σχετίζονται με άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας. Maksim Petrov (Max MP) ή/και τις θυγατρικές, τις θυγατρικές και τους προμηθευτές της (δια του παρόντος ως «Max MP”) κατέχετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Προϊόν Λογισμικού. Η χρήση και η λήψη του Προϊόντος Λογισμικού υπόκειται σε αυτά τα δικαιώματα και σε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 

Περιορισμένη Χορήγηση Άδειας και Όροι Χρήσης

Max MP σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια εγκατάστασης και χρήσης του Προϊόντος Λογισμικού με την επιφύλαξη όλων των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται εδώ.

 

Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Συμφωνία, δεν πρέπει να κάνετε λήψη, εγκατάσταση ή χρήση του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.

 

Περιορισμός στη μεταφορά

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ή να αναδιανείμετε, να επιβαρύνετε, να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να μισθώσετε, να παραχωρήσετε άδεια χρήσης ή με άλλον τρόπο να μεταβιβάσετε σε αυτό το Προϊόν λογισμικού χωρίς προηγουμένως να λάβετε τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Max MP.

 

Περιορισμός χρήσης

Δεν επιτρέπεται η αποσυμπίληση, η «αντίστροφη μηχανική», η αποσυναρμολόγηση ή η άλλη προσπάθεια εξαγωγής τον πηγαίο κώδικα αυτού του προϊόντος λογισμικού.

 

Περιορισμός στην Αλλαγή

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν λογισμικού ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο του Λογισμικού Προϊόν ή τη συνοδευτική τεκμηρίωσή του. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε κανένα αρχείο ή βιβλιοθήκη σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού Προϊόν λογισμικού. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε το τμήμα της βάσης δεδομένων ή να δημιουργήσετε πίνακες ή αναφορές που σχετίζονται με το τμήμα της βάσης δεδομένων.

 

Περιορισμός στην αντιγραφή

Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος λογισμικού.

 

Αποποίηση Εγγυήσεων και Περιορισμός Ευθύνης

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, MAX MP, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΜΕΣΗ, ΤΙΜΩΡΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, το MAX MP, ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΙΤΕ ΝΟΜΙΚΕΣ.

 

Κυβερνητικός νόμος

Οι νόμοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης νόμων, διέπουν αυτήν την άδεια και τη χρήση του Προϊόντος Λογισμικού από εσάς. Η χρήση του Προϊόντος Λογισμικού από εσάς μπορεί επίσης να υπόκειται σε άλλους τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους.

 

日本語訳

 

以下の日本語訳は英語の「エンドユーザー使用許諾契約書」の参考訳語で齟齬がある場合には英語テキストが適応される。

 

POWERAMP エンドユーザー使用許諾契約書

 

このエンドユーザー使用許諾契約書 (以下、「本契約」) をよ恏お読み規定される契約条件に基づいて、当社のモバイル・アプリケーショー

 

Poweramp の本複製品 (以下、「ソフトウェア製品」) 、売り渡したものではありません。本ソフトウェア製品は、摗作権法たその他の知的財産権に関連する法律および条約により保護されています。Maksim Petrov (Max MP)および/またはその子会社、関連会社(以下「Max MP」)は、本ソフトウェア製品に関する知的財産権を有します。本ソフトウェア製品の使用およびダウンロードは、これらの権利および本契約の契約条件による制約の対象となります。

 

制限つきライセンスの供与と利用規約

Max MP はお客様に対し、ここに規定する契約条件のもとにおいて、本ソフョアトールし、使用するための非独占かつ譲渡不能のライセンスを供与すす

 

本契約に同意されない場合は、その目的の如何を問わず、本ソわず、本ソフトウェ、インストール、または使用することはできません。

 

譲渡に関する制限

事前にMax MPの書面による明示的な同意を得ることなしに、本契約る基づく権利おること、あるいは本ソフトウェ.ンス、または譲渡することはできません.

 

使用に関する制限

逆コンパイル、「リバースエンジニア」、逆アセンブル、あるいは本ソースコードの解明を試みることはできません。

 

変更に関する制限

本ソフトウェア製品を改変すること、本ソフトウェア製品ぉ本はその人を作成することはできません.ルまたはライブラリも変更することはできません。

 

データベース部分を再生成すること、データベース部分に関郼成することはできません.

 

コピーに関する制限

本ソフトウェア製品のいかなる部分も複製することはできません。

 

保証の否認と責任の制限

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MP、その取締役、役員、従業員、および代理店は、本ソフトウェア裟品能に起因する、または何らかの形でこれに関連する、いかな悋特殊、偓的、または派生的な損害について、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

適用法令の許す最大限の範囲において、Max MPはソフトウェア裾最品を現状とし、暗示、黙示、または法定を問わず、その他一切の保証や条件を問わず

 

準拠法

本ライセンス、および本ソフトウェア製品のご使用は、法令間の対玙すΟμοσπονδία法または国際法の制約を受ける場合があります。