Zásady ochrany osobních údajů Poweramp HD Skins

Tato Aplikace shromažďuje některé Osobní údaje od svých Uživatelů.

Tento dokument lze vytisknout pro referenci pomocí příkazu tisku v nastavení libovolného prohlížeče.

Vlastník a správce údajů

Maksim Petrov, Semashko 17-4, Mytischi 141014, RF

Kontaktní e-mail na majitele: poweramp.maxmpz@gmail.com

Typy shromažďovaných dat

Mezi typy Osobních údajů, které tato Aplikace shromažďuje, sama nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Údaje o používání; informace o zařízení.

Úplné podrobnosti o každém typu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny ve vyhrazených částech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve zvláštních vysvětlujících textech zobrazených před shromažďováním údajů.
Osobní údaje mohou být volně poskytnuty Uživatelem, nebo v případě Uživatelských údajů shromažďovány automaticky při používání této Aplikace.
Pokud není uvedeno jinak, všechna Data požadovaná touto aplikací jsou povinná a neposkytnutí těchto dat může znemožnit této aplikaci poskytovat své služby. V případech, kdy tato Aplikace výslovně uvádí, že některá Údaje nejsou povinné, mohou Uživatelé tyto Údaje nesdělovat, aniž by to mělo dopad na dostupnost nebo fungování Služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které Osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat Vlastníka.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto aplikací slouží k účelu poskytování služby požadované uživatelem, kromě jiných účelů popsaných v tomto dokumentu. a v Zásadách souborů cookie, pokud jsou k dispozici.

Uživatelé jsou odpovědní za jakékoli Osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této Aplikace a potvrzují, že mají souhlas třetí strany s poskytnutím Údaje Vlastníkovi.

Způsob a místo zpracování Údajů

Způsoby zpracování

Vlastník přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu, zveřejnění, úpravě nebo neoprávněnému zničení Údajů.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů a/nebo nástrojů s podporou IT podle organizačních postupů a režimů přísně souvisejících s uvedenými účely. Kromě Vlastníka mohou být Údaje v některých případech přístupné i určitým typům osob odpovědných za provoz této Aplikace (administrace, prodej, marketing, právo, správa systému) nebo externím stranám (např. smluvní poskytovatelé technických služeb, poštovní dopravci, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury) jmenovaní v případě potřeby jako zpracovatelé dat Vlastníkem. Aktualizovaný seznam těchto stran si lze kdykoli vyžádat od Vlastníka.

Právní základ zpracování

Vlastník může zpracovávat Osobní údaje týkající se Uživatelů, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: Podle některých právních předpisů může být Vlastníkovi povoleno zpracovávat Osobní údaje, dokud Uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování („opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jakýkoli jiný z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu údajů;
 • poskytnutí Údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s Uživatelem a/nebo pro jakékoli její předsmluvní závazky;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na vlastníka vztahuje;
 • zpracování souvisí s úkolem, který je prováděn ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Vlastník nebo třetí strana.

Majitel v každém případě rád pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem nutným k uzavření smlouvy.

Místo

Údaje jsou zpracovávány v provozních kancelářích Vlastníka a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování.

V závislosti na poloze uživatele mohou přenosy dat zahrnovat přenos dat uživatele do jiné země, než je jejich vlastní. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování takto předávaných údajů, mohou si uživatelé prohlédnout sekci obsahující podrobnosti o zpracování osobních údajů.

Uživatelé mají také právo dozvědět se o právním základu předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo jakékoli mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo zřízenou dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN, a o přijatých bezpečnostních opatřeních. Vlastníkem k ochraně svých údajů.

Pokud k takovému převodu dojde, mohou uživatelé zjistit více v příslušných částech tohoto dokumentu nebo se mohou zeptat Vlastníka pomocí informací uvedených v sekci kontakt.

Doba uchování

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány tak dlouho, jak to vyžaduje účel, pro který byly shromážděny.

Proto:

 • Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi Majitelem a Uživatelem budou uchovávány do úplného splnění takové smlouvy.
 • Osobní údaje shromážděné pro účely oprávněných zájmů Vlastníka budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů. Konkrétní informace týkající se oprávněných zájmů, které sleduje Vlastník, mohou uživatelé najít v příslušných částech tohoto dokumentu nebo je mohou kontaktovat.

Vlastníkovi může být povoleno uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli Uživatel udělil souhlas s takovým zpracováním, pokud tento souhlas nebude odvolán. Dále může být Majitel povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu, kdykoli to bude vyžadovat splnění právní povinnosti nebo na příkaz úřadu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Po uplynutí doby uchovávání proto nelze vymáhat právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů.

Účely zpracování

Údaje týkající se Uživatele jsou shromažďovány, aby umožnily Vlastníkovi poskytovat jeho Službu, plnit své zákonné povinnosti, reagovat na žádosti o vymáhání, chránit jeho práva a zájmy (nebo jeho Uživatelů či třetích stran), odhalovat jakoukoli škodlivou nebo podvodnou činnost, a také následující: Zobrazování obsahu z externích platforem, Beta testování, Kontaktování uživatele, Oprávnění zařízení pro přístup k osobním údajům, Manipulace s činnostmi souvisejícími s produktivitou, Zpracování plateb, Hosting a backendová infrastruktura a Služby platformy a hosting.

Konkrétní informace o Osobních údajích používaných pro každý účel může Uživatel nahlédnout do části „Podrobné informace o zpracování Osobních údajů“.

Oprávnění zařízení pro přístup k osobním údajům

V závislosti na konkrétním zařízení uživatele může tato aplikace vyžadovat určitá oprávnění, která jí umožňují přístup k datům zařízení uživatele, jak je popsáno níže.

Ve výchozím nastavení musí být tato oprávnění udělena Uživatelem, než bude možné získat přístup k příslušným informacím. Jakmile je povolení uděleno, může být Uživatelem kdykoli odvoláno. Za účelem odvolání těchto oprávnění se mohou uživatelé obrátit na nastavení zařízení nebo kontaktovat vlastníka s žádostí o podporu na kontaktních údajích uvedených v tomto dokumentu.
Přesný postup kontroly oprávnění aplikace může záviset na zařízení a softwaru uživatele.

Vezměte prosím na vědomí, že zrušení takových oprávnění může ovlivnit správné fungování této aplikace.

Pokud Uživatel udělí některé z níže uvedených oprávnění, příslušné Osobní údaje mohou být touto aplikací zpracovány (tj. zpřístupněny, upraveny nebo odstraněny).

Povolení úložiště

Používá se pro přístup ke sdílenému externímu úložišti, včetně čtení a přidávání libovolných položek.

Podrobné informace o zpracování Osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely a pomocí následujících služeb:

 • Beta testování
 • Kontaktování uživatele
 • Oprávnění zařízení pro přístup k osobním údajům
 • Zobrazování obsahu z externích platforem
 • Manipulační činnosti související s produktivitou
 • Vyřizování plateb
 • Hosting a backend infrastruktura
 • Platformové služby a hosting

Další informace o zpracování Osobních údajů

 • Jedinečná identifikace zařízení
 • Push notifikace

Práva Uživatelů

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se jejich Údajů zpracovávaných Vlastníkem.

Uživatelé mají zejména právo na následující:

 • Svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatelé mají právo odvolat souhlas, pokud již dříve souhlasili se zpracováním svých osobních údajů.
 • vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování prováděno na jiném právním základě, než je souhlas. Další podrobnosti jsou uvedeny ve vyhrazené části níže.
 • Přístup k jejich datům. Uživatelé mají právo dozvědět se, zda jsou údaje zpracovávány vlastníkem, získat informace o určitých aspektech zpracování a získat kopii údajů, které jsou zpracovávány.
 • Ověřte a požádejte o nápravu. Uživatelé mají právo ověřit správnost svých Údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Omezit zpracování jejich Údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo na omezení zpracování svých Údajů. V takovém případě nebude Vlastník zpracovávat jejich Údaje k jinému účelu než k jejich uložení.
 • Nechte své osobní údaje vymazat nebo jinak odstranit. Uživatelé mají za určitých okolností právo získat výmaz svých údajů od Vlastníka.
 • Přijměte jejich data a nechte je převést na jiného správce. Uživatelé mají právo obdržet svá Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, nechat je bez jakýchkoli překážek předat jinému správci. Toto ustanovení platí za předpokladu, že Údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a že zpracování je založeno na souhlasu Uživatele, na smlouvě, jejíž je Uživatel součástí, nebo na jejích předsmluvních závazcích.
 • Podejte stížnost. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány pro veřejný zájem, při výkonu veřejné moci svěřené Vlastníkovi nebo pro účely oprávněných zájmů sledovaných Vlastníkem, mohou uživatelé vznést námitku proti takovému zpracování tím, že uvedou důvod související s jejich konkrétní situací. odůvodnit námitku.

Uživatelé musí vědět, že pokud jsou jejich osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku, aniž by uváděli jakékoli odůvodnění. Chcete-li zjistit, zda Vlastník zpracovává Osobní údaje pro účely přímého marketingu, mohou Uživatelé nahlédnout do příslušných částí tohoto dokumentu.

Jak tato práva uplatnit

Jakékoli požadavky na uplatnění uživatelských práv lze směřovat na Vlastníka prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Tyto žádosti lze uplatnit bezplatně a vlastník je vyřídí co nejdříve, vždy do jednoho měsíce.

Další informace o sběru a zpracování dat

Legální akce

Osobní údaje Uživatele mohou být Majitelem použity pro právní účely u soudu nebo ve fázích vedoucích k možnému právnímu jednání vyplývajícímu z nesprávného používání této Aplikace nebo souvisejících Služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Majitel může být požádán o poskytnutí osobních údajů na žádost orgánů veřejné moci.

Další informace o Osobních údajích Uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato Aplikace na vyžádání poskytnout Uživateli další a kontextové informace týkající se konkrétních Služeb nebo shromažďování a zpracování Osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato Aplikace a jakékoli služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), používající k tomuto účelu další osobní údaje (jako je IP adresa).

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další podrobnosti týkající se shromažďování nebo zpracování Osobních údajů lze kdykoli vyžádat od Vlastníka. Podívejte se prosím na kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Jak jsou zpracovávány požadavky „Do Not Track“.

Tato aplikace nepodporuje požadavky „Do Not Track“.
Chcete-li zjistit, zda některá ze služeb třetích stran, které používá, respektuje požadavky „Do Not Track“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů tím, že to oznámí svým uživatelům na této stránce a případně v rámci této aplikace a/nebo – pokud je to technicky a právně proveditelné – zašle upozornění uživatelům prostřednictvím jakýchkoli kontaktních údajů dostupných vlastník. Důrazně se doporučuje často kontrolovat tuto stránku s odkazem na datum poslední úpravy uvedené dole.

Pokud se změny dotknou činností zpracování prováděných na základě souhlasu Uživatele, vyžádá si Vlastník od Uživatele nový souhlas, je-li to vyžadováno.