A Poweramp HD Skins adatvédelmi szabályzata

Ez az alkalmazás személyes adatokat gyűjt a felhasználóitól.

Ez a dokumentum referenciaként kinyomtatható bármely böngésző beállításaiban található nyomtatási paranccsal.

Tulajdonos és Adatkezelő

Maksim Petrov, Semashko 17-4, Mytischi 141014, RF

A tulajdonos kapcsolatfelvételi e-mail címe: poweramp.maxmpz@gmail.com

Gyűjtött adatok típusai

Az Alkalmazás által önmagában vagy harmadik feleken keresztül gyűjtött Személyes adatok típusai között a következők találhatók: Használati adatok; készülék információi.

Az egyes gyűjtött személyes adatok típusairól részletesen a jelen adatvédelmi szabályzat erre vonatkozó részei, vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő speciális magyarázó szövegek találhatók.
Személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhat, vagy Használati adatok esetén az Alkalmazás használata során automatikusan gyűjthető.
Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Alkalmazás által kért összes adat kötelező, és ezen adatok megadásának elmulasztása ellehetetlenítheti az Alkalmazás szolgáltatásait. Azokban az esetekben, amikor a jelen Alkalmazás kifejezetten kimondja, hogy bizonyos adatok nem kötelezőek, a Felhasználók szabadon nem közölhetik ezeket az Adatokat anélkül, hogy ez a Szolgáltatás elérhetőségét vagy működését befolyásolná.
Azok a felhasználók, akik bizonytalanok abban, hogy mely személyes adatok kötelezőek, felvehetik a kapcsolatot a Tulajdonossal.
A Cookie-k – vagy más nyomkövető eszközök – jelen Alkalmazás vagy az Alkalmazás által igénybe vett harmadik fél szolgáltatás tulajdonosai általi használata a Felhasználó által igényelt Szolgáltatás biztosítását szolgálja, a jelen dokumentumban leírt egyéb célokon felül. és a Cookie szabályzatban, ha elérhető.

A felhasználók felelősséggel tartoznak az ezen Alkalmazáson keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik felektől származó személyes adatokért, és megerősítik, hogy rendelkeznek a harmadik fél hozzájárulásával az adatok Tulajdonos részére történő átadásához.

Az adatok feldolgozásának módja és helye

Feldolgozási módszerek

A Tulajdonos megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az Adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy jogosulatlan megsemmisülés megelőzése érdekében.
Az adatkezelés számítógéppel és/vagy informatikai eszközökkel, szigorúan a megjelölt célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint történik. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az Adatokhoz bizonyos típusú felelős személyek is hozzáférhetnek, akik részt vesznek a jelen Alkalmazás működésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszeradminisztráció) vagy külső felek (például harmadik fél) fél technikai szolgáltatók, levelező szolgáltatók, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek) a Tulajdonos által adott esetben adatfeldolgozónak nevezett ki. Ezen felek frissített listája a Tulajdonostól bármikor kérhető.

Az adatkezelés jogalapja

A Tulajdonos kezelheti a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • A felhasználók egy vagy több konkrét célra adták beleegyezését. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos engedélyezheti a Személyes Adatok feldolgozását mindaddig, amíg a Felhasználó nem tiltakozik az adatkezelés ellen („opt-out”), anélkül, hogy hozzájárulására vagy az alábbi jogalapok bármelyikére támaszkodnia kellene. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a Személyes adatok feldolgozása az európai adatvédelmi törvény hatálya alá tartozik;
 • az adatok megadása a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez és/vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges;
 • a feldolgozás a Tulajdonost terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott közhatalom gyakorlása során végzett feladattal kapcsolatos;
 • az adatkezelés a Tulajdonos vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

A Tulajdonos minden esetben szívesen segít tisztázni az adatkezelés konkrét jogalapját, különös tekintettel arra, hogy a Személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses, illetve szerződéskötéshez szükséges követelmény.

Hely

Az Adatok kezelése a Tulajdonos üzemeltető irodáiban és minden más olyan helyen történik, ahol az adatkezelésben érintett felek tartózkodnak.

A Felhasználó tartózkodási helyétől függően az adattovábbítás magában foglalhatja a Felhasználó adatainak a saját országától eltérő országba történő továbbítását. Ha többet szeretne megtudni az ilyen továbbított adatok feldolgozásának helyéről, a Felhasználó a Személyes adatok kezelésével kapcsolatos részleteket tartalmazó részt tekintheti meg.

A felhasználók jogosultak továbbá tájékozódni az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi közjogi vagy két vagy több ország által létrehozott nemzetközi szervezetbe, például az ENSZ-be történő adattovábbítás jogalapjáról, valamint a megtett biztonsági intézkedésekről. a Tulajdonos részéről adatainak védelme érdekében.

Ha ilyen átruházásra kerül sor, a Felhasználók többet tudhatnak meg a jelen dokumentum megfelelő részeiben, vagy érdeklődhetnek a Tulajdonosnál a kapcsolatfelvételi részben megadott információk segítségével.

Késleltetési idő

A személyes adatokat addig kell kezelni és tárolni, ameddig a gyűjtés célja megköveteli.

Ebből adódóan:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésével összefüggő célból gyűjtött személyes adatokat a szerződés maradéktalan teljesítéséig meg kell őrizni.
 • A Tulajdonos jogos érdekei érdekében gyűjtött személyes adatokat addig kell megőrizni, amíg az e célok teljesítéséhez szükséges. A Felhasználók a Tulajdonos jogos érdekeire vonatkozó konkrét információkat jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban találhatnak, vagy felvehetik a kapcsolatot a Tulajdonossal.

A Tulajdonos engedélyezheti a Személyes adatok hosszabb ideig történő megőrzését, ha a Felhasználó az adatkezeléshez hozzájárult, mindaddig, amíg a hozzájárulást nem vonják vissza. A Tulajdonos köteles továbbá a Személyes Adatokat hosszabb ideig megőrizni, ha erre jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy hatósági utasításra van szükség.

A megőrzési időszak lejártával a személyes adatokat töröljük. Ezért a hozzáférési jog, a törléshez, a helyesbítéshez és az adathordozhatósághoz való jog a megőrzési idő lejárta után nem érvényesíthető.

A feldolgozás céljai

A Felhasználóra vonatkozó adatok gyűjtése abból a célból történik, hogy a Tulajdonos a Szolgáltatást nyújthassa, eleget tudjon tenni jogszabályi kötelezettségeinek, válaszoljon a végrehajtási kérelmekre, megvédje jogait és érdekeit (vagy Felhasználói vagy harmadik felek jogait, érdekeit), bármilyen rosszindulatú vagy csalárd tevékenységet észleljen, valamint a következők: Tartalom megjelenítése külső platformokról, Bétatesztelés, Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, Eszközengedélyek a Személyes adatokhoz való hozzáféréshez, A termelékenységhez kapcsolódó tevékenységek kezelése, Fizetések kezelése, Tárhely és háttérinfrastruktúra, Platformszolgáltatások és hosting.

Az egyes célokhoz felhasznált Személyes adatokkal kapcsolatos konkrét információkért a Felhasználó a „Részletes információk a személyes adatok kezeléséről” című fejezetben tájékozódhat.

Eszközengedélyek a személyes adatokhoz való hozzáféréshez

A Felhasználó konkrét eszközétől függően ez az Alkalmazás kérhet bizonyos engedélyeket, amelyek lehetővé teszik számára a Felhasználó eszközadatainak elérését az alábbiak szerint.

Alapértelmezés szerint ezeket az engedélyeket a Felhasználónak kell megadnia, mielőtt a megfelelő információkhoz hozzáférhetnének. Az engedély megadása után azt a Felhasználó bármikor visszavonhatja. Ezen engedélyek visszavonása érdekében a Felhasználó az eszköz beállításait tekintve megkeresheti a Tulajdonost támogatásért a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken.
Az alkalmazásengedélyek ellenőrzésének pontos eljárása a Felhasználó eszközétől és szoftverétől függhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen engedélyek visszavonása hatással lehet az alkalmazás megfelelő működésére.

Ha a Felhasználó megadja az alább felsorolt engedélyek valamelyikét, a vonatkozó Személyes Adatokat ez az Alkalmazás feldolgozhatja (azaz hozzáférhet, módosíthatja vagy eltávolíthatja).

Tárolási engedély

Megosztott külső tárhely elérésére használható, beleértve az elemek olvasását és hozzáadását.

Részletes tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

A személyes adatok gyűjtése a következő célokra és az alábbi szolgáltatások igénybevételével történik:

 • Bétatesztelés
 • Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval
 • Eszközengedélyek a személyes adatokhoz való hozzáféréshez
 • Tartalom megjelenítése külső platformokról
 • A termelékenységgel kapcsolatos tevékenységek kezelése
 • Fizetések kezelése
 • Tárhely és háttér infrastruktúra
 • Platformszolgáltatások és hosting

További információk a személyes adatok kezeléséről

 • Egyedi eszközazonosító
 • Értesítések

A Felhasználók jogai

A Felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által kezelt Adataikkal kapcsolatban.

A Felhasználóknak különösen joguk van a következőkre:

 • A hozzájárulásukat bármikor visszavonhatja. A felhasználóknak jogukban áll visszavonni a hozzájárulásukat, ha korábban hozzájárultak személyes adataik kezeléséhez.
 • Kifogásolják adataik feldolgozását. A felhasználóknak jogukban áll tiltakozni adataik kezelése ellen, ha az adatkezelés a hozzájárulástól eltérő jogalap alapján történik. További részletek az alábbi, erre a célra szolgáló részben találhatók.
 • Hozzáférés az adataikhoz. A felhasználóknak jogukban áll tudomást szerezni arról, hogy a Tulajdonos kezeli-e az Adatokat, tájékoztatást kaphat az adatkezelés bizonyos vonatkozásairól, és másolatot kaphat a feldolgozás alatt álló Adatokról.
 • Ellenőrizze és kérjen helyesbítést. A felhasználóknak jogukban áll ellenőrizni adataik pontosságát, és kérni azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozzák adataik feldolgozását. A felhasználók bizonyos körülmények között jogosultak adataik kezelésének korlátozására. Ebben az esetben a Tulajdonos az Adatait a tároláson kívül semmilyen más célra nem kezeli.
 • Töröltesse vagy más módon távolítsa el személyes adatait. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van ahhoz, hogy adataikat a Tulajdonostól töröljék.
 • Megkapják az adataikat, és átadják azokat egy másik adatkezelőnek. A felhasználók jogosultak arra, hogy Adataikat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és ha ez technikailag kivitelezhető, azt akadálytalanul továbbítsák egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatok kezelése automatizált módon történik, és az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán, olyan szerződésen, amelyben a Felhasználó része, vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségein alapul.
 • Panasz benyújtása. A felhasználóknak jogukban áll panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságukhoz.

Részletek a feldolgozás elleni tiltakozás jogáról

Ha a Személyes Adatokat közérdekből, a Tulajdonosra ruházott hatósági jogkör gyakorlása során vagy a Tulajdonos jogos érdekeinek megfelelően kezelik, a Felhasználók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, amennyiben sajátos helyzetükhöz kapcsolódó indokot adnak indokolja a kifogást.

A felhasználóknak tudniuk kell, hogy amennyiben személyes adataikat direkt marketing célból dolgozzák fel, bármikor, indoklás nélkül tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. Ha szeretné megtudni, hogy a Tulajdonos kezel-e Személyes Adatokat direkt marketing célból, a Felhasználó a jelen dokumentum vonatkozó részeiben tájékozódhat.

Hogyan gyakoroljuk ezeket a jogokat

A Felhasználói jogok gyakorlására irányuló kérelmeket a Tulajdonoshoz lehet eljuttatni a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken. Ezek a kérések ingyenesen érvényesíthetők, és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de mindig egy hónapon belül megválaszolja azokat.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi eljárás

A Felhasználó Személyes Adatait a Tulajdonos jogi célokra használhatja fel a Bíróság előtt, vagy a jelen Alkalmazás vagy a kapcsolódó Szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges jogi lépésekhez vezető szakaszokban.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonos köteles személyes adatainak közlésére hatósági kérésre.

További információk a Felhasználó személyes adatairól

A jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltakon túlmenően, ez az Alkalmazás kérésre további és kontextuális információkat is biztosíthat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Rendszernaplók és karbantartás

Üzemeltetési és karbantartási célból ez az Alkalmazás és bármely harmadik fél szolgáltatás gyűjthet fájlokat, amelyek rögzítik az ezzel az Alkalmazással való interakciót (rendszernaplók), más Személyes adatokat (például IP-címet) használnak erre a célra.

A jelen szabályzatban nem szereplő információk

A Személyes adatok gyűjtésével vagy feldolgozásával kapcsolatos további részletek a Tulajdonostól bármikor kérhetők. Kérjük, tekintse meg a dokumentum elején található elérhetőségeket.

Hogyan kezelik a „Ne nyomon követni” kéréseket

Ez az alkalmazás nem támogatja a „Do Not Track” kéréseket.
Annak megállapításához, hogy az általa használt harmadik felek bármelyike teljesíti-e a „Do Not Track” kéréseket, kérjük, olvassa el az adatvédelmi szabályzatukat.

Jelen adatvédelmi szabályzat változásai

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa úgy, hogy értesíti Felhasználóit ezen az oldalon és adott esetben a jelen Alkalmazáson belül, és/vagy – amennyire ez technikailag és jogilag kivitelezhető – értesítést küld a Felhasználóknak az alábbi elérhetőségeken keresztül. a tulajdonos. Erősen ajánlott ezt az oldalt gyakran ellenőrizni, hivatkozva az utolsó módosítás dátumára, amely az alján található.

Amennyiben a változások a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett adatkezelési tevékenységet érintik, a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást kér a Felhasználótól.