Privacybeleid van Poweramp HD-skins

Deze Applicatie verzamelt enkele Persoonsgegevens van zijn Gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Maksim Petrov, Semashko 17-4, Mytischi 141014, RF

E-mailadres eigenaar: poweramp.maxmpz@gmail.com

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Gebruiksgegevens; apparaat informatie.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens vindt u in de speciale secties van dit privacybeleid of in specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het voor deze Applicatie onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste dienst, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven. en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Wijze van verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, waarbij organisatorische procedures en modi worden gevolgd die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derden eventuele technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerker. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder bepaalde wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te verlaten op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat bij de Eigenaar berust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde partij worden nagestreefd.

In ieder geval helpt de Eigenaar graag mee om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, dan wel een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats waar dergelijke overgedragen gegevens worden verwerkt, kunnen gebruikers het gedeelte raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen. door de Eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstantie.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit na het verstrijken van de bewaartermijn niet worden afgedwongen.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan opsporen, en het volgende: Inhoud weergeven van externe platforms, Bètatesten, Contact opnemen met de gebruiker, Toestemmingen voor apparaten voor toegang tot persoonlijke gegevens, Afhandeling van activiteiten gerelateerd aan productiviteit, Afhandeling van betalingen, Hosting en backend-infrastructuur en Platformdiensten en hosting.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Apparaatmachtigingen voor toegang tot persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het specifieke apparaat van de Gebruiker kan deze Applicatie bepaalde toestemmingen vragen waarmee toegang kan worden verkregen tot de apparaatgegevens van de Gebruiker, zoals hieronder beschreven.

Standaard moeten deze toestemmingen door de Gebruiker worden verleend voordat toegang kan worden verkregen tot de betreffende informatie. Nadat de toestemming is verleend, kan deze te allen tijde door de Gebruiker worden ingetrokken. Om deze toestemmingen in te trekken, kunnen Gebruikers de apparaatinstellingen raadplegen of contact opnemen met de Eigenaar voor ondersteuning via de contactgegevens in dit document.
De exacte procedure voor het beheren van app-machtigingen kan afhankelijk zijn van het apparaat en de software van de gebruiker.

Houd er rekening mee dat het intrekken van dergelijke toestemmingen van invloed kan zijn op de goede werking van deze Applicatie.

Als de Gebruiker een van de onderstaande toestemmingen verleent, kunnen de betreffende Persoonsgegevens door deze Applicatie worden verwerkt (dat wil zeggen geopend, gewijzigd of verwijderd).

Toestemming voor opslag

Wordt gebruikt voor toegang tot gedeelde externe opslag, inclusief het lezen en toevoegen van items.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Beta testen
 • Contact opnemen met de gebruiker
 • Apparaatmachtigingen voor toegang tot persoonlijke gegevens
 • Inhoud van externe platforms weergeven
 • Het uitvoeren van activiteiten die verband houden met productiviteit
 • Het afhandelen van betalingen
 • Hosting en backend-infrastructuur
 • Platformdiensten en hosting

Nadere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

 • Unieke apparaatidentificatie
 • Pushmeldingen

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

In het bijzonder hebben Gebruikers het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om openbaarmaking te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en zoek naar rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan voor het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van hun gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
 • Ontvang hun gegevens en laat deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, deze ongehinderd naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat berust bij de Eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie. het bezwaar rechtvaardigen.

Gebruikers moeten weten dat, als hun Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden worden verwerkt, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder daarvoor een rechtvaardiging te hoeven geven. Om erachter te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Alle verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de Eigenaar in de rechtszaal of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar mogelijk verplicht is om op verzoek van overheidsinstanties persoonsgegevens openbaar te maken.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of de verzameling en verwerking van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie vastleggen (Systeemlogboeken) en voor dit doel andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen op elk moment bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Do Not Track”-verzoeken worden afgehandeld

Deze applicatie ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Om te bepalen of de diensten van derden die zij gebruiken de “Do Not Track”-verzoeken honoreren, kunt u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Applicatie en/of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij u de datum van de laatste wijziging onderaan vermeldt.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.