Polityka prywatności skórek Poweramp HD

Niniejsza Aplikacja zbiera pewne Dane Osobowe od swoich Użytkowników.

Ten dokument można wydrukować w celach informacyjnych, korzystając z polecenia drukowania w ustawieniach dowolnej przeglądarki.

Właściciel i Administrator Danych

Maksim Pietrow, Semashko 17-4, Mytischi 141014, RF

Adres e-mail do kontaktu z właścicielem: poweramp.maxmpz@gmail.com

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych, które ta aplikacja gromadzi samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Dane o użytkowaniu; Informacje o urządzeniu.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach objaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane Osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę Aplikację są obowiązkowe, a niepodanie tych Danych może uniemożliwić Aplikacji świadczenie usług. W przypadkach, gdy w niniejszej Aplikacji wyraźnie wskazano, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które Dane Osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z Właścicielem.
Jakiekolwiek wykorzystanie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację ma na celu świadczenie Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i potwierdzają, że posiadają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania Danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie Danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za obsługę tej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, dział prawny, administracja systemu) lub stronom zewnętrznym (takim jak strony trzecie) dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, jako Podmioty Przetwarzające Dane przez Właściciela. Aktualną listę tych stron można w każdej chwili zażądać od Właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania

Właściciel może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące Użytkowników, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uwaga: zgodnie z niektórymi przepisami Właściciel może mieć możliwość przetwarzania Danych Osobowych do czasu, aż Użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu („rezygnacja”), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych;
 • podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania wynikających z niej zobowiązań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Właścicielu;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela lub przez stronę trzecią.

W każdym przypadku Właściciel chętnie pomoże wyjaśnić, jaka konkretna podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Właściciela oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie.

W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfer danych może wiązać się z przeniesieniem Danych Użytkownika do kraju innego niż jego własny. Aby dowiedzieć się więcej o miejscu przetwarzania przekazywanych Danych, Użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownicy mają także prawo dowiedzieć się o podstawach prawnych przekazywania Danych do państwa spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takiej jak ONZ, a także o podjętych środkach bezpieczeństwa przez Właściciela w celu ochrony jego Danych.

Jeśli dojdzie do takiego przeniesienia, Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem, korzystając z informacji podanych w sekcji kontakt.

Czas retencji

Dane Osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane.

Dlatego:

 • Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu całkowitego wykonania tej umowy.
 • Dane Osobowe zebrane na potrzeby uzasadnionych interesów Właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć szczegółowe informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Właściciel może mieć możliwość dłuższego przechowywania Danych Osobowych w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie, o ile zgoda ta nie zostanie wycofana. Ponadto Właściciel może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, jeżeli jest to wymagane w celu wykonania obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie może być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Cele przetwarzania

Dane dotyczące Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usługi, wywiązania się z jego obowiązków prawnych, odpowiadania na żądania egzekucyjne, ochrony jego praw i interesów (lub jego Użytkowników lub osób trzecich), wykrywania wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także: Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych, Beta testy, Kontakt z Użytkownikiem, Uprawnienia urządzenia do dostępu do Danych osobowych, Obsługa czynności związanych z produktywnością, Obsługa płatności, Hosting i infrastruktura backendowa oraz Usługi i hosting Platformy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Danych Osobowych wykorzystywanych w każdym celu Użytkownik może zapoznać się z sekcją „Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych”.

Uprawnienia urządzenia dotyczące dostępu do danych osobowych

W zależności od konkretnego urządzenia Użytkownika, ta Aplikacja może wymagać pewnych uprawnień, które pozwolą jej uzyskać dostęp do Danych urządzenia Użytkownika, jak opisano poniżej.

Domyślnie uprawnienia te muszą zostać przyznane przez Użytkownika, zanim będzie można uzyskać dostęp do odpowiednich informacji. Raz udzielona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W celu cofnięcia tych uprawnień Użytkownicy mogą skorzystać z ustawień urządzenia lub skontaktować się z Właścicielem w celu uzyskania pomocy na dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie.
Dokładna procedura kontrolowania uprawnień aplikacji może zależeć od urządzenia i oprogramowania Użytkownika.

Należy pamiętać, że cofnięcie takich uprawnień może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie tej Aplikacji.

Jeśli Użytkownik udzieli któregokolwiek z uprawnień wymienionych poniżej, odpowiednie Dane Osobowe mogą być przetwarzane (tj. można uzyskać do nich dostęp, modyfikować je lub usuwać) za pomocą tej Aplikacji.

Pozwolenie na przechowywanie

Służy do uzyskiwania dostępu do współdzielonej pamięci zewnętrznej, w tym do odczytywania i dodawania dowolnych elementów.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych

Dane Osobowe zbierane są w następujących celach i przy korzystaniu z następujących usług:

 • Testowanie beta
 • Kontakt z Użytkownikiem
 • Uprawnienia urządzenia dotyczące dostępu do danych osobowych
 • Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych
 • Prowadzenie działań związanych z produktywnością
 • Obsługa płatności
 • Infrastruktura hostingowa i backendowa
 • Usługi platformy i hosting

Dalsze informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych

 • Unikalna identyfikacja urządzenia
 • Powiadomienia push

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do swoich Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do:

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody, jeżeli wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Uzyskaj dostęp do ich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać informacje dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Sprawdź i poproś o sprostowanie. Użytkownikom przysługuje prawo sprawdzenia prawidłowości swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ogranicz przetwarzanie swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał swoich Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • Usunąć lub w inny sposób usunąć swoje dane osobowe. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać usunięcia swoich Danych od Właściciela.
 • Odbierz swoje Dane i zleć ich przesłanie innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesłać je innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której Użytkownik jest częścią, lub na podstawie wynikających z niej zobowiązań przedumownych.
 • Złóż skargę. Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub na potrzeby wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją, aby uzasadnij sprzeciw.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeżeli ich Dane Osobowe będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami tego dokumentu.

Jak skorzystać z tych praw

Wszelkie żądania realizacji praw Użytkownika można kierować do Właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Żądania te mogą być realizowane bezpłatnie i zostaną zrealizowane przez Właściciela możliwie najwcześniej, zawsze w terminie jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działanie prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Właściciel może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów władzy publicznej.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może na żądanie dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące poszczególnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Do celów obsługi i konserwacji ta Aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcję z tą Aplikacją (logi systemowe) i wykorzystywać w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Właściciela w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku tego dokumentu.

Jak obsługiwane są żądania „Do Not Track”.

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając swoich Użytkowników na tej stronie i ewentualnie w tej Aplikacji i/lub – o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich dostępnych danych kontaktowych właściciel. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

Jeżeli zmiany mają wpływ na czynności przetwarzania dokonywane na podstawie zgody Użytkownika, Właściciel pobierze od Użytkownika nową zgodę, jeżeli zajdzie taka potrzeba.