Πολιτική απορρήτου των Poweramp HD Skins

Αυτή η Εφαρμογή συλλέγει ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα από τους Χρήστες της.

Αυτό το έγγραφο μπορεί να εκτυπωθεί για αναφορά χρησιμοποιώντας την εντολή εκτύπωσης στις ρυθμίσεις οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης.

Ιδιοκτήτης και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Maksim Petrov, Semashko 17-4, Mytischi 141014, RF

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ιδιοκτήτη: poweramp.maxmpz@gmail.com

Τύποι Δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή, από μόνη της ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: Δεδομένα Χρήσης. πληροφορίες συσκευής.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή σε συγκεκριμένα κείμενα επεξήγησης που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα Δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των Δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών της από αυτήν την Εφαρμογή. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η Εφαρμογή αναφέρει συγκεκριμένα ότι ορισμένα Δεδομένα δεν είναι υποχρεωτικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να μην κοινοποιούν αυτά τα Δεδομένα χωρίς συνέπειες για τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας.
Οι χρήστες που δεν είναι σίγουροι για το ποια Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωτικά είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο.
Οποιαδήποτε χρήση Cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν την Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, επιπλέον των άλλων σκοπών που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν είναι διαθέσιμη.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους να παράσχουν τα Δεδομένα στον Κάτοχο.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με χρήση υπολογιστών ή/και εργαλείων με δυνατότητα πληροφορικής, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους προσώπων που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής (διαχείριση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, διαχείριση συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα- παρόχους τεχνικών υπηρεσιών κομμάτων, μεταφορείς αλληλογραφίας, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνιών) που διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων από τον Ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος ενδέχεται να επιτρέπεται να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε αυτήν την επεξεργασία («opt-out»), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί στη συγκατάθεσή του ή σε οποιαδήποτε άλλη από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων·
 • Η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμφωνίας με τον Χρήστη ή/και για τυχόν προσυμβατικές υποχρεώσεις του.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης·
 • η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιδιοκτήτη·
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από τον Ιδιοκτήτη ή από τρίτο μέρος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κάτοχος ευχαρίστως θα βοηθήσει στη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία, και συγκεκριμένα εάν η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί νομική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Θέση

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Ανάλογα με την τοποθεσία του Χρήστη, οι μεταφορές δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνουν μεταφορά των Δεδομένων του Χρήστη σε χώρα διαφορετική από τη δική τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας των εν λόγω μεταφερόμενων Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ελέγξουν την ενότητα που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Οι χρήστες δικαιούνται επίσης να μάθουν για τη νομική βάση των διαβιβάσεων δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή έχει συσταθεί από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, και για τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από τον Ιδιοκτήτη για την προστασία των Δεδομένων του.

Εάν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά, οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα ελέγχοντας τις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ρωτήσουν τον Κάτοχο χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα επικοινωνίας.

Χρόνος κατακράτησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για όσο διάστημα απαιτείται από τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Χρήστη θα διατηρούνται έως ότου εκτελεστεί πλήρως η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του Ιδιοκτήτη θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση τέτοιων σκοπών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει ο Κάτοχος στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον Κάτοχο.

Μπορεί να επιτραπεί στον Κάτοχο να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μια τέτοια επεξεργασία, εφόσον η συγκατάθεση αυτή δεν ανακληθεί. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν να επιβληθούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Κάτοχο να παρέχει την Υπηρεσία του, να συμμορφώνεται με τις νομικές του υποχρεώσεις, να ανταποκρίνεται σε αιτήματα επιβολής, να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του (ή των Χρηστών του ή τρίτων), να ανιχνεύει οποιαδήποτε κακόβουλη ή δόλια δραστηριότητα, καθώς και τα ακόλουθα: Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες, Δοκιμές Beta, Επικοινωνία με τον χρήστη, Άδειες συσκευής για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, Χειρισμός δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, Διαχείριση πληρωμών, Υποδομή φιλοξενίας και υποστήριξης και υπηρεσίες και φιλοξενία πλατφόρμας.

Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα «Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων».

Δικαιώματα συσκευής για πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη συσκευή του Χρήστη, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να ζητήσει ορισμένα δικαιώματα που της επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα της συσκευής του Χρήστη όπως περιγράφεται παρακάτω.

Από προεπιλογή, αυτές οι άδειες πρέπει να παραχωρούνται από τον Χρήστη για να είναι δυνατή η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες. Μόλις δοθεί η άδεια, μπορεί να ανακληθεί από τον Χρήστη ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να ανακαλέσουν αυτές τις άδειες, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις ρυθμίσεις της συσκευής ή να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο για υποστήριξη στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.
Η ακριβής διαδικασία για τον έλεγχο των αδειών εφαρμογής μπορεί να εξαρτάται από τη συσκευή και το λογισμικό του Χρήστη.

Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση τέτοιων αδειών ενδέχεται να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής.

Εάν ο Χρήστης παραχωρήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω, τα αντίστοιχα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία (δηλαδή πρόσβαση, τροποποίηση ή κατάργηση) από αυτήν την Εφαρμογή.

Άδεια αποθήκευσης

Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε κοινόχρηστο εξωτερικό χώρο αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης και προσθήκης οποιωνδήποτε στοιχείων.

Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Δοκιμή beta
 • Επικοινωνία με τον Χρήστη
 • Δικαιώματα συσκευής για πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα
 • Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες
 • Χειρισμός δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγικότητα
 • Χειρισμός πληρωμών
 • Υποδομή φιλοξενίας και υποστήριξης
 • Υπηρεσίες πλατφόρμας και φιλοξενία

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

 • Μοναδική αναγνώριση συσκευής
 • Push ειδοποιήσεις

Τα δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα Δεδομένα τους τα οποία επεξεργάζεται ο Κάτοχος.

Ειδικότερα, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Αντιρρήσεις στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να λάβουν γνωστοποίηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαληθεύστε και αναζητήστε διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Περιορίστε την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν με άλλον τρόπο τα Προσωπικά τους Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να λάβουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
 • Λάβετε τα Δεδομένα τους και μεταφέρετέ τα σε άλλον ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταδίδουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα υφίστανται επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή σε προσυμβατικές υποχρεώσεις αυτής.
 • Υποβάλετε καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία

Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον Ιδιοκτήτη ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την επεξεργασία παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους. δικαιολογήσει την ένσταση.

Οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, ωστόσο, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα τους υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να μάθετε εάν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον Κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα διευθετηθούν από τον Ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό και πάντα εντός ενός μηνός.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανές νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ενδέχεται να ζητηθεί από τον Κάτοχο να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στο Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η Εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) και χρησιμοποιούν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως τη Διεύθυνση IP) για αυτόν τον σκοπό.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ζητηθούν από τον Κάτοχο ανά πάσα στιγμή. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς αντιμετωπίζονται τα αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε".

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε".
Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιεί πληροί τα αιτήματα "Να μην παρακολουθείτε", διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Κάτοχος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή ειδοποιώντας τους Χρήστες του σε αυτήν τη σελίδα και ενδεχομένως εντός αυτής της Εφαρμογής ή/και – στο βαθμό που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας μια ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε στοιχείων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα σε ο ιδιοκτήτης. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγχετε συχνά αυτήν τη σελίδα, αναφερόμενος στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάσουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.